Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

สภาพภูมิศาสตร์
1. ขนาดและที่ตั้ง
    - ตำบลพะโต๊ะ มีขนาดเนื้อที่ทั้งหมด 225,879 ไร่ หรือ 361.406 ตารางกิโลเมตร
    - ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดชุมพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะประมาณ 3 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 4006

2. อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมู่ที่ 1, 5 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
หมู่ที่ 1, 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 
3. ลักษณะภูมิประเทศ
   สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาต่อกันเป็นแนวยาวสลับซับซ้อน มีห้วยลำธารมาก มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน คือแม่น้ำหลังสวน มีที่ราบเล็กน้อย ได้แก่พื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ พื้นที่ที่เป็นที่ราบที่ใช้ทำการเพราะปลูกมีน้อย ส่วนมากเป็นที่ราบแถบเชิงเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบเหล่านี้เหมาะแก่การเพาะปลูกอย่างยิ่ง เพราะมีปุ๋ยในดินอย่างอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ป่าสงวนเป็นป่าดิบชื้นส่วนมากขึ้นอยู่ตามที่ราบเชิงเขาและบนภูเขาสูง ลำน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำหลังสวนซึ่งมีต้นน้ำจากภูเขายายมนต์ ซึ่งเป็นเขากั้นแดนระหว่างอำเภอพะโต๊ะกับอำเภอเมืองระนอง

4. จำนวนหมู่บ้าน
   - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.พะโต๊ะ เต็มทั้ง 13 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 และหมู่ที่ 19
   - จำนวนประชากรทั้งหมด 6,955 คน แยกเป็น ชาย 3,689 คน หญิง 3,266 คน จำนวนครัวเรือน 2,904 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 19.244 คน/ตารางกิโลเมตร

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน
1
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
บ้านเขาตะเภาทอง
บ้านไสงอ
บ้านควน
บ้านบึงขุด
บ้านในหยาน
บ้านท่าตีน
บ้านปากเลข
บ้านในจอก
บ้านห้วยกุ้งทอง
บ้านตรัง
บ้านห้วยขอน
บ้านปาติมะ
บ้านในจูน
บ้านคลองช้าง
บ้านศรีสมุทร
บ้านประสานมิตร
บ้านปิยะภูมิ
นายคนึง
นายเด่น
นายโอภาส
นายสุทธิพงษ์
นายประภาส
นายปิยะ
นายวิชิต
นายสมจิตร
นายมนัส
นายจเร
นายทินกร
นายสุคนธ์
นายธงชัย
นายอติ
นายจีระพล
นายกรีธา
นายภูพิชาติ
เพื่อนจันทร์
แก้วกลั่น
นบนุ่น
ทองคง
อินเกล้า
แย้มชะยา
ปานหิรัญ
หีดฤทธิ์
นุ้ยสอน
ขวัญราช
อำพันมณี
ลิมป์รัชดาวงศ์
แสงสวัสดิ์
พุทธิปิลันธน์
แสงแช่ม
สุขศิริ
ท่าจีน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม  จำนวนครัวเรือน/หลัง
1
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
บ้านเขาตะเภาทอง
บ้านไสงอ
บ้านควน
บ้านบึงขุด
บ้านในหยาน
บ้านท่าตีน
บ้านปากเลข
บ้านในจอก
บ้านห้วยกุ้งทอง
บ้านตรัง
บ้านห้วยขอน
บ้านปาติมะ
บ้านในจูน
บ้านคลองช้าง
บ้านศรีสมุทร
บ้านประสานมิตร
บ้านปิยะภูมิ
336
63
34
108
304
142
217
367
167
274
187
368
114
214
196
262
271
275
53
24
90
270
139
200
349
150
236
165
307
127
192
180
265
210
611
116
58
198
574
281
417
716
317
510
352
675
241
406
376
527
481
271
71
29
109
185
126
181
275
117
199
146
255
107
161
158
185
328
รวม
3,689
3,266
6,955
 2,904


องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180
โทรศัพท์ : 0-7753-9115  โทรสาร : 0-7753-9115  อีเมล์ : 
admin@patima.go.th

www.patima.go.th