Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ
     แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แต่จากการสำรวจพบว่า สัดส่วนของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมน้อยกว่าอาชีพรับจ้าง ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในตำบลเชียงยืนประกอบอาชีพในการทำอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ สินค้าจากไม้ จึงทำให้เกิดการจ้างงานในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประชาชนส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อวันสูง ประกอบกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนมากจะเป็นการปลูกข้าว พืชผัก ซึ่งในรอบปี ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการดูแลมากนักทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีเวลาเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพอื่นที่มีรายได้ดีกว่าการทำเกษตรกรรม ดังนั้น จึงพบว่าโครงสร้างการประกอบอาชีพของประชาชนจะมีอาชีพรับจ้าง เป็นหลัก รองลงมาคือ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามลำดับ โดยงานรับจ้างในลักษณะที่เป็นลูกจ้าง ส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างรายวันมากกว่าลูกจ้างรายเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือสภาพภูมิอากาศเหมือนอาชีพเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม การที่แรงงานส่วนใหญ่ทำงานรับจ้างภายในท้องถิ่น เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ โรงเลื่อย โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ฯลฯ ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังรักษาการทำการเกษตรกรรมไว้ ไม่ได้ทอดทิ้งไป แม้ว่าจะมีอาชีพอื่นที่สร้างรายได้ที่ดีกว่ามาแทน และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งในด้านเงินทุน ด้านการส่งเสริมการผลิต การตลาด และอื่นๆ เพื่อให้กลุ่มต่างๆ มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน ได้เป็นอย่างดี
  
ลักษณะทางเศรษฐกิจชุมชน
     เนื่องจากการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว และพืชผักตามฤดูกาล ฯลฯ สำหรับการทำนาในพื้นที่เกษตรกรรม สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง นาปีและนาปรัง เกษตรกรสามารถใช้น้ำจากคลองชลประทานที่มีน้ำมาจากห้วยหลวง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่เกษตรกรใช้ทำการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายแห่ง ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้เป็นสินค้าหลักที่ส่งขายตามท้องตลาด แต่ปัจจุบันจะมีต้นทุนในการผลิตสูงเนื่องจากต้องใช้ไม้ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต จำเป็นต้องใช้เวลาและต้นทุนสูงและมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
  
แหล่งบริการด้านการเงิน
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน มีตู้บริการถอนเงินสด จำนวน 3 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสิน ไว้บริการด้านการเงินให้กับประชาชนบริเวณตลาดสดตำบลเชียงยืน
  
การเกษตรกรรม
     ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น เป็นการทำเกษตรตามฤดูกาลเพื่อลดต้นทุนการผลิตและอาศัยประโยชน์จากฤดูกาลดูแลพืชผล เกษตรบางส่วนที่ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี บางส่วนปล่อยพื้นที่ว่างเปล่าหลังการทำนา เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ
          - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว รองลงมาคือ อ้อย พืชผัก ผลไม้ต่างๆ ยางพารา และอื่นๆ 
          - พื้นที่เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ คือ พื้นที่นา และพื้นที่ไร่
   
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
     มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง และปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดตามหลักเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  
อุตสาหกรรม
     อุตสาหกรรมที่สำคัญของเขตตำบลเชียงยืน คือ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งมีโรงงานจำนวนมากที่สุด อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำและรายได้ตลอดทั้งปี และมีโรงงานใบเมี่ยงที่ผลิตส่งตลาดจำนวน 1 แห่ง สามารถสร้างรายได้ให้กับแรงงานในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
     อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น กลุ่มทำผ้าไหม กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มตีมีด กลุ่มทำเซียมซี กลุ่มเย็บผ้า และกลุ่มอื่นๆ ที่สามารถสร้างผลผลิตออกสู่ท้องตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวชุมชน สร้างอาชีพในชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจในตำบลเชียงยืน
   
หน่วยธุรกิจ ร้านค้าและบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
     - โรงงาน
     - โรงสี
     - ร้านขายของชำและร้านขายอาหาร
     - ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
     - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
     - หน่วยบริการทางการเงิน(ตู้เบิกเงินสด)
     - โรงแรม รีสอร์ท
     - อู่ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์
     - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
     - ห้องเช่า/บ้านเช่า
     - ร้านตัดผม/เสริมสวย
     - สถานีบริการน้ำมัน (ใหญ่)
     - ปั๊มหลอด
     - ตลาดสดในเขตพื้นที่
11 แห่ง
38 แห่ง
137 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง
3 แห่ง
5 แห่ง
14 แห่ง
3 แห่ง
13 แห่ง
24 แห่ง
1 แห่ง
13 แห่ง
1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180
โทรศัพท์ : 0-7753-9115  โทรสาร : 0-7753-9115  อีเมล์ : 
admin@patima.go.th

www.patima.go.th