Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายประโมทย์ แก่นกูล
ประธานสภาฯ
Responsive image
Responsive image
นายสมชัย มีเพียร
รองประธานสภาฯ
Responsive image
Responsive image
นายเชิดชัย อัมรินทร์
เลขานุการสภาฯ
Responsive image
นายจักรพงศ์ หอมเนียม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
Responsive image
นางนงลักษณ์ คชเศษ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
Responsive image
นายพนม เกิดสมบัติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสมัย ต้วมศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
Responsive image
นายเด่น แจ่มใส
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
Responsive image
นายทวี แจ่มใส
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสมชาติ ไชยพูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
Responsive image
นายพิชัย อินทร์ปาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
Responsive image
นายชลธาร เขียนขยัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสัญญา บุญเกื้อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
Responsive image
นายลิขิต ฐิตะฐาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
Responsive image
นายบุญเลิศ ศรีสมยศ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายนิพนธ์ ศรีทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
Responsive image
นายอารีย์ เศษทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
Responsive image
นายสัมฤทธิ์ แด่งแป้น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
Responsive image
นายสมมิตร ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
Responsive image
นายวิรัตน์ แสงชู
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11
Responsive image
นายอุรัช เพชรโสม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
Responsive image
นายอนนต์ ไชยชนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
Responsive image
นายชะยันต์ ศรีชนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
Responsive image
ส.อ.ยุทธพงษ์ สงบุญรอด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
Responsive image
นายไพรัช ลิมป์รัชดาวงศ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
Responsive image
นายวิรัช คำกาญจน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
Responsive image
นายคำรณ แสงศิริ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
Responsive image
นายวิทยา ไชยยศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
Responsive image
นายนัยนาจ หนูศรีแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16
Responsive image
นายประธาน งิ้วงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
Responsive image
นายบุญลือ อ่อนไสว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
Responsive image
นายมนัส บุญเชาวนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18
Responsive image
นายอนันต์ จันทร์สุวรรณ
ส.อบต.ม.18
Responsive image
นายพิมพ์ พานพินิจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19
Responsive image
Responsive image
นายเจริญ ภู่ประภัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180
โทรศัพท์ : 0-7753-9115  โทรสาร : 0-7753-9115  อีเมล์ : 
admin@patima.go.th

www.patima.go.th