Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายเชิดชัย อัมรินทร์
ปลัด อบต.พะโต๊ะ (นักบริหารงาน อบต.8)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสุรชัย สินพุก
รองปลัด อบต.พะโต๊ะ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวศิริรัตน์ พิกุลทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.พะโต๊ะ
Responsive image
Responsive image
นางสาวฑิพาพร ศรีสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวราตรี บุญทรหาญ
บุคลากร 3
Responsive image
นางสาวจิราวรรณ เพ็ชรโสม
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวโยธกา เย็นบ้านควน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายชำนาญ นุ้ยสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นางสาวโศรยา สนิทแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Responsive image
นางพูลสุข อนันตสุข
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.วรวรรณ ปานหิรัญ
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางวลัยรัตน์ แก้วกลั่น
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นส.โสรญา แย้มชะยา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายสมภพ หนูสวัสดิ์
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายเอกพงษ์ ธรรมโสภณ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายภานุวัตน์ คุณทวี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายบรรพต นิลดำ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางคณิชษรณ์ อุวอง
นักการภารโรง
Responsive image
นางอรสา อสัมภินวงศ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายไพรัช พุมรินทร์
ยาม
Responsive image
นายสืบสวัสดิ์ พงษ์สวัสดิ์
ยาม

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180
โทรศัพท์ : 0-7753-9115  โทรสาร : 0-7753-9115  อีเมล์ : 
admin@patima.go.th

www.patima.go.th